Všeobecné obchodní podmínky

Čl. 1 Definice:

 1. KVArt Production s.r.o., je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložce 268334, KVArt Production s.r.o., Štěpánská 640/45, Praha 1 – Nové Město, 110 00, IČO: 057 19 542, DIČ: CZ05719542.
 2. Pokud je v tomto dokumentu použit termín „ČESKÝ PLES“ bez ohledu na formu či formát, má se za to, že jde o akci pořádanou společností KVArt Production s.r.o. (dále jen „Hlavní pořadatel“) dne 2. 2. 2019 od 19:00 hodin v Obecním domě v Praze, adresa konání Náměstí Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1, Česká republika (dále jen „Akce“).
 3. Pokud je v tomto dokumentu použit termín „Návštěvník“ bez ohledu na formu či formát, má se za to, že je jím osoba, která má zájem navštívit Akci, osoba, která si zakoupila, či hodlá zakoupit vstupenky na Akci, či osoba, která navštívila webové stránky Akce.

 

Čl. 2 Obchodní podmínky:

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí organizace Akce, veškeré nákupy vstupenek na Akci, a to prostřednictvím prodeje na webových stránkách www.ceskyples.cz. Objednávkou a nákupem Vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje Návštěvník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit, včetně možných změn a aktualizací v souladu s těmito podmínkami.
 2. Hlavnímu pořadateli Akce je vyhrazeno právo na Změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere Návštěvník toto právo Hlavního pořadatele na vědomí a výslovně jej akceptuje.

 

Čl. 3 Postup při nákupu vstupenek:

 1. Postup při nákupu vstupenek je popsán na webových stránkách www.ceskyples.cz. V sekci “Vstupenky“. Obsah uvedené sekce se považuje za nedílnou součást těchto. Návštěvník je při nákupu vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.
 2. S kategoriemi a cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na webových stránkách www.ceskyples.cz anebo s nimi bude Návštěvník seznámen při jejich nákupu.
 3. Z důvodu uvedeného v § 1837 j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit, neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času, pokud je plnění poskytováno podnikatelem v určený čas.

 

Čl. 4 Reklamační řád:

 1. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 2. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky může být vstupenka nahrazována novou, a to na základě žádosti Návštěvník. Posouzení oprávněnosti žádosti je oprávněním Hlavního pořadatele.
 3. V případě, že Návštěvník zvolí při nákupu vstupenek jako způsob doručení vstupenek prostřednictvím České pošty a vstupenky mu takto doručeny nebudou, uvědomí Návštěvník Hlavního pořadatele, který obratem učiní u České pošty reklamaci. Vyřízení této reklamace trvá v případě doručování na adresu ČR maximálně 30 dnů, v případě doručení mimo ČR maximálně 60 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení u České pošty zjištění, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně Návštěvník, Hlavní pořadatel Návštěvník o výsledku vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené vstupenky včetně poplatku za doručení.
 4. Dojde-li ze strany Hlavního pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude Hlavní pořadatel vracet vstupné Návštěvníkům v plné výši. Návštěvník, který Hlavnímu pořadateli poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena.
 5. Veškeré reklamace je třeba doručit bez zbytečného odkladu na e-mailové adresy: info@kvartproduction.cz

 

Čl. 5 Ochrana osobních údajů:

 1. Společnost KVArt Production s.r.o. shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne Návštěvník (i potencionální) při nákupu vstupenky a užívání webových stránek společnosti KVArt Production s.r.o. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě Návštěvník, na základě, kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Společnost KVArt Production s.r.o. osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny. V souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost KVArt Production s.r.o. je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.
 2. Společnost KVArt Production s.r.o. zpracovává osobní údaje tak, že
 3. a) je sbírá pro pozdější využití, jako je např. odesílání zakoupených vstupenek, zasílání informací o změnách u Akce či vstupenek
 4. b) uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů se svými (potenciálními) Návštěvník nebo pro vylepšování svých služeb a produktů;
 5. c) je zpracovává pro využití v reklamě, newsletterech a dalších informacích v souladu s požadavky Návštěvníka nebo potenciálního Návštěvníka,
 6. d) je užívá k uplatňování a provádění zákonných povinností.
 7. Poskytnutím osobních údajů a dat společnosti KVArt Production s.r.o., resp. nákupem vstupenky dává Návštěvník souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem, který je popsán výše.
 8. Návštěvník je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely, a to písemně. Společnost KVArt Production s.r.o. je v takovém případě povinna bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely. Nesouhlas lze vyslovit prostřednictvím e-mailových adres: info@kvartproduction.cz
 9. Webové stránky Hlavního pořadatele používají soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním těchto webů souhlasíte s pravidly užití cookies v souladu s podmínkami uvedeným zde, případně na webových stránkách.

 

Čl. 6 Závěrečná ustanovení:

 1. Pokud by bylo či se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné z jakéhokoliv důvodu, zůstává platnost ostatních ustanovení těchto podmínek nedotčena. Pokud tyto podmínky odkazují na webové stránky, či na jiné dokumenty, považují se podmínky užívání předmětných webových stránek, či příslušných dokumentů a tam stanovené podmínky za součást těchto všeobecných podmínek.
 2. Hlavní Pořadatel si vyhrazují právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat, když nové znění obchodních podmínek a reklamačního řádu je platné, účinné a závazné ode dne následujícího po zveřejnění těchto dokumentů na stránkách www.ceskyples.cz. Změna obchodních podmínek či reklamačního řádu nesmí zejména odebrat Návštěvníkům právo na reklamaci či nesouhlas se zpracováním osobních údajů.